MAXAUDIT / Ceny
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Ceny

Základným kritériom pre stanovenie ceny je druh poskytnutej služby a spôsob, akým je poskytovaná, teda či ide o výkon u klienta alebo v sídle audítora (príp. telefonicky/mailom), a či ide o jednorazový, krátkodobý alebo o dlhodobejší zmluvný vzťah.

V závislosti od týchto kritérií je navrhnutá hodinová alebo výkonová sadzba (krátkodobé) alebo paušálna odplata (dlhodobé).
 
Na výšku do istej miery vplýva už spomenuté kritérium dĺžky kontraktu, do procesu vstupujú ďalšie kritériá:
  • rozsah preverovanej dokumentácie,
  • obrat klienta,
  • štruktúra aktív a pasív, nákladov a výnosov,
  • charakter podnikania (činnosti) klienta - náročnosť poznania prostredia,
  • lehoty na realizáciu zákazky,
  • špecifické požiadavky klienta a pod.

Klientovi predkladáme cenovú ponuku, ktorá špecifikuje rozsah a obsah prác a navrhovanú cenu za tieto služby.