MAXAUDIT / Analýza ÚIS
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Analýza ÚIS

Analýza účtovného informačného systému je určená predovšetkým novovzniknutým subjektom, ale aj firmám či organizciám, ktoré majú záujem zmeniť či skvalitniť existujúci spôsob vedenia účtovníctva a riadenia. V rámci analýzy ÚIS analyzujeme činnosť klienta z hľadiska procesov, tokov a štruktúry dát, z hľadiska potrieb získavania údajov.
 
Analýza ÚIS zahŕňa detailné poznanie činnosti klienta. Sledujú sa čiastkové procesy, vyhodnocuje štruktúra existujúcich dát a procesov, analyzuje sa vertikálna i horizontálna skladba systému (nákladové strediská apod.).

Výsledkom analýzy ÚIS je konkrétny návrh systému vedenia účtovníctva od prvotného spracovania dokladov po viacrozmernú analýzu výsledkov pre potreby manažmentu, na základe ktorého je možné pristúpiť ku softvérovému riešeniu.

Dĺžka analýzy a vypracovanie návrhu systému závisí od rozsahu a štruktúry dát a požiadaviek klienta; rádovo trvá od niekoľkých dní po niekoľko mesiacov.