MAXAUDIT / Audit na špeciálne účely
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Audit na špeciálne účely

Okrem auditu účtovnej závierky (štatutárny audit) relizujeme aj audit na špeciálne účely podľa špedifikácie klienta. Patrí k nim najmä overenie súvahy, vybraných položiek aktív, potvrdenie metódy oceňovania alebo účtovania a rôzne ďalšie služby.

Na rozdiel od štatutárneho auditu sa v správe na špeciálne účely poskytuje stanovisko nie k účtovnej závierke ako celku, ale k posudzovanému segmentu. Z pohľadu štandardov znamená nižší stupeň uistenia, ale takýto výstup obvykle nie je určený bežnému používateľovi účtovnej závierky.