MAXAUDIT / Audit projektu
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Audit projektu

Pokiaľ patríte k príjemcom prostriedkov zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu samospráv alebo Európskej únie, prijali ste prostriedky formou dotácie, grantu alebo daru a potrebujete poskytovateľovi prostriedkov predložiť vyúčtovanie overené audítorom, vieme pre Vás zrealizovať audit projektov.

Ide o jednu z foriem zákaziek na špeciálne účely, ktorá sa však okrem Medzinárodných audítorských štandardov ISA riadi aj podmienkami konkrétnej zmluvy. Obsah správy je špecifický, s dôrazom napr. na potvrdenie rozpočtových položiek, posúdenie správnosti spolufinancovania a ďalších skutočností.