MAXAUDIT / Audit účtovnej závierky
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Audit účtovnej závierky

Audit účtovnej závierky je súhrn analytických procesov, ktorých cieľom je vyjadrenie názoru audítora, či účtovná závierka vyjadruje reálnu ekonomickú situáciu overovaného subjektu.

V rámci auditu je skúmaná nielen existencia a ocenenie jednotlivých zložiek majetku a pasív, ale aj ďalšie informácie, ktoré umožnia posúdiť stav subjektu komplexne.

Audit účtovnej závierky vykonávame v zmysle zákona č. 423/2015 Z.z.o štatutárnom audite a Medzinárodných audítorských štandardov ISA.

Tieto dokumenty detailne upravujú proces auditu, od plánovania a poznania klienta cez analytické a substantívne postupy, komunikácie s obchodnými partnertmi, bankami a právnikom klienta až po zhodnotenie účtovnej závierky ako celku a posúdenie úplnosti, správnosti a vhodnosti interpretácie informácií v nej uvedených.

Audit zároveň posuduzuje schopnosť overoveného subjektu pokračovať nepretržite v činnosti po dobu najmenej 12 nasledujúcich mesiacov.

Audit musí byť realizovaný podľa všetkých štandardov ISA, bez ohľadu na veľkosť subjektu a agendy.