MAXAUDIT / Finančná analýza
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Finančná analýza

Finančná analýza je systém ukazovateľov a nástrojov, ktorými je možné zistiť finančnú situáciu firmy z krátkodobého a dlhodobého hľadiska, prípadne analyzovať vybranú oblasť.

Dôvody pre finančnú analýzu bývajú rôzne, od „formálnych" po „reálne". Tie prvé smerujú k získaniu základných informácií pre zverejnenie vo výročnej správe, tie druhé k získaniu dôležitých informácií potrebných pre riadenie firmy.

Na základe zadania a dohodnutého obsahu a rozsahu analýzy sformulujeme požiadavku na vstupné dáta.

Výsledkom finančnej analýzy je písomný dokument obsahujúci zadanie a finančnú analýzu vrátane interpretácie výsledných hodnôt, prípadne odporúčania.