MAXAUDIT / Účtovné poradenstvo
Ponuka služieb
Kontakt
MaxAudit, s.r.o.
D. Dlabača 775/33
010 01 Žilina

tel.: +421(0)41 564 3311
fax: +421(0)41 500 2329
maxaudit@maxaudit.sk

IČO: 36 668 362
DIČ: 2022242398
IČ DPH: SK 2022242398

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vl. č. 17945/L.Výpis z OR


Účtovné poradenstvo

Účtovné poradenstvo je konzultačná služba, ktorá klientom pomáha nájsť riešenia konkrétnych odborných problémov vo vzťahu k zákonu o účtovníctve a postupom účtovania. Týmito problémami je obvykle spôsob účtovania, oceňovania alebo vykazovania určitej ekonomickej udalosti.

Najdôležitejším momentom je presná identifikácia problému a súvislostí. Z tohto dôvodu môže proces poznania zabrať relatívne veľa času.

Výsledkom účtovného poradenstva je ústne alebo písomné stanovisko (eventuálne vo forme stanoviska audítora) na zadaný problém.